«

»

nov 19

Dorpshuis Bierum

Dorpshuis Bierum

In 2012 heeft de Gemeente Delfzijl een plan gelanceerd om de krimp te bestrijden en de leefbaarheid op peil te houden in de Gemeente, genaamd I.I.P. (Integraal Investeringsprogramma).
Dit plan moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van wonen in Delfzijl en in de omliggende dorpen gegarandeerd kan worden op langere termijn.
Er is voor dit plan een substantieel bedrag toegekend door de Provincie Groningen die verdeeld zal worden over Delfzijl en de dorpen.
Dorpsbelangen Bierum is in 2013 voor het eerst betrokken bij deze plannen van de Gemeente, er zijn in 2013 eerst een aantal overleggen geweest samen met de overige noordelijke dorpen waarin de Gemeente uitleg heeft gegeven over de plannen.
Als vervolg op deze overleggen heeft Dorpsbelangen besloten om een avond te organiseren in “Irene” voor alle dorpsbewoners van Bierum waarbij door de Gemeente uitleg werd gegeven over de plannen, hieruit is vervolgens een werkgroep ontstaan die de taak op zich heeft genomen om verder te onderzoeken wat de behoeftes waren van de inwoners van Bierum.
Het belangrijkste wat steeds weer naar voren kwam was het behoud van “een eigen dak boven ons hoofd” in de vorm van een Dorpshuis.
Hierop heeft de werkgroep besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden in Bierum. Feit is dat er op dit moment gebruik wordt gemaakt van beide kerkgebouwen te weten “Irene” en “Het Centrum”. Na overleg met de Kerkrentmeesters is duidelijk geworden dat beide gebouwen in de nabije toekomst beschikbaar blijven voor gebruik voor activiteiten in het dorp. Er is echter niet bekend hoelang deze beschikbaarheid gegarandeerd kan worden. Door de krimp wordt er ook steeds minder gebruik gemaakt van beide kerken en het zou in de toekomst zo kunnen zijn dat de kerkgemeenschap uit gaat wijken naar een buurgemeente.
Met deze wetenschap heeft de werkgroep besloten om onderzoek te doen naar eventuele beschikbare locaties voor een nieuw multifunctioneel dorpshuis.
Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht waaronder:
• De (voormalige) School CBS Bierum
• Overname van bestaand kerkgebouw
• Luingaborg (vanaf 1 Juli -2016 gesloten)
• Gymnastiekgebouw “Watumhal”
De locatie van het gymnastiekgebouw kwam hierbij naar voren als meest geschikte locatie, mede doordat er tijdens de bouw in 1990 door inwoners van het dorp en door Dorpsbelangen Bierum een financiële bijdrage is geleverd in het tot stand komen van het gebouw. Hierbij is door Dorpsbelangen een afspraak gemaakt met de Gemeente Delfzijl, dat wanneer het gebouw door wat voor omstandigheden dan ook Te Koop zou komen, deze als eerste moest worden aangeboden aan Dorpsbelangen. Wanneer er geen interesse van Dorpsbelangen zou zijn dan zou bij een eventuele verkoop aan derden het geïndexeerde bedrag terug geschonken worden aan Dorpsbelangen.
Met deze wetenschap heeft Dorpsbelangen overleg gevoerd met wethouders van de Gemeente Delfzijl en ze aangesproken op het bestaan van de afspraak die destijds gemaakt is.
De gemeente heeft daarop aangeboden om ons de “Watumhal” voor een symbolisch bedrag van € 1,- te verkopen en tevens heeft ze ons een financiële bijdrage toegezegd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het ombouwen en exploiteren tot dorpshuis.
Voorafgaand aan deze toezegging had de Gymvereniging al te horen gekregen dat ze mede door het wegvallen van het gebruik door de school, te weinig gebruik maakte van de “Watumhal” om deze nog open te houden. Doordat er nu een onderzoek gaande is naar de mogelijkheden tot ombouw naar dorpshuis heeft de Gemeente alsnog toestemming gegeven om de hal tot Augustus 2016 beschikbaar te stellen aan de Gymvereniging.
Als vervolg op deze ontwikkelingen heeft de werkgroep besloten om een plan van aanpak op te stellen om te onderzoeken of de plannen haalbaar zijn.
Het eerste belangrijke punt was of er voldoende draagvlak zou zijn binnen de bestaande verenigingen in Bierum om ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken van een eventueel nieuw dorpshuis. Hierop is besloten om de verenigingen uit te nodigen om uitleg te geven over de plannen en zo een open discussie te creëren. Dit mondde tijdens het eerste overleg direct uit in een constructieve avond met veel vragen en opmerkingen. Het resultaat van de avond was dat alle verenigingen het er over eens waren dat het zeker de moeite waard is om het plan verder uit te werken. Er werd afgesproken dat er overleg gepleegd diende te worden met de achterban en dat er in de volgende bespreking van 17 November ook per vereniging randvoorwaarden gesteld moesten worden ten aanzien van de accommodatie.
Tijdens de bijeenkomst van 17 November is gebleken dat nog steeds alle partijen enthousiast zijn over de plannen.
In samenspraak met de verenigingen is besloten om de plannen nu ook breed met het dorp door te nemen, ten eerste willen we door middel van een enquête graag peilen wat de behoefte van het dorp is ten aanzien van een Dorpshuis. Wat zijn de wensen van verschillende leeftijdsgroepen binnen het dorp? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het wegvallen van “Luingaborg” met al zijn functies die het tot nu vervuld heeft.
Als de wensen bekend zijn zullen we in de volgende stap een bouwkundig ontwerp gaan maken om te kijken hoe we aan zoveel mogelijk wensen kunnen voldoen binnen de bestaande locatie.
Binnen het I.I.P. zijn er financiën beschikbaar om het gebouw te kunnen verbouwen, tevens is er steun van vereniging “Groninger Dorpen” die ons zal helpen met het vinden van fondsen t.b.v. financiële ondersteuning.
Daarnaast zullen we een bedrijfsplan maken om te becijferen of het financieel haalbaar is om het Dorpshuis te exploiteren.
De Gemeente heeft ons de tijd gegeven tot 01 Augustus 2016 om een besluit te nemen over de overname van de “Watumhal”.
Al met al dus een behoorlijke uitdaging voor ons als inwoners van het dorp Bierum.

Namens de werkgroep “Dorpshuis Bierum”
Ferdi Buitenwerf